මුස්ලිම්වරුන් ඌරු මස් අනුභව නොකරන්නේ ඇයි?

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව අනුමත (හලාල්) හා තහනම්-අනුමැතියක් නොමැති (හරාම්) දෑ සම්බන්ධ ව ඉතා පැහැදිලි අයුරින් දක්වා ඇත. ඌරු මස් අනුභවය පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනයේ 2:173, 5:3, 6:145 සහ 16:115 වැකියන් හි එය තහනම් (හරාම්) මාංශයක් ලෙස ඉතා පැහැදිලි අයුරින් දක්වා ඇත. “(ස්වභාවික ලෙස) මියගිය සතුන් ද රුධිරය ද ශුකර මාංශ…

තව කියවන්න