ඔබගේ ජීවිතය දෙස ඔබ මදක් හැරී බැලුවාද?

ඔබ කොතරම් කාලයක් මෙලොව ජීවත් වී ඇත්ද? ඇත්තෙන්ම ඔබ ආවේ කොහි සිටද? මෙලොව කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ යන්නේ කොයිබටද? මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඔබ සතුව තිබෙනවාද?

මෙලොව ජීවිතය ඔබ ගත කරන්නේ සතුටින්ද?

මිනිසාට විවිධ ගැටළු තිබෙන බව සැබෑවකි. මෙම ගැටළු මොහොතකට අමතක කර සැනසීමෙන් කාලය ගත කිරීමට මිනිසාට හැකියාවක් තිබෙනවාද? මිනිසාගේ සැබෑ සැනසුම ඇත්තේ කොහිද?

කාලය ගෙවී ගෙන යයි

ඒකාකාරී ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි පුරුදු වී ඇත්තෙමු. මෙලෙස සැමදාම සිටිය හැකිද?

What is the purpose of life?

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? මිනිසා පැමිණියේ කොහි සිටද? මිනිසා යන්නේ කොයිබටද? මරණයෙන් පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද? මෙම ප්‍රශ්න ගැන සිතන්න ඔබ අමතක කළාද? ලෞකික ජීවිතයේ මායාවන් වලට මින්නිසුන් නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව වහල් වී සිටින බැවින් මෙවන් ප්‍රශ්න දෙස මිනිසා අවධානය යොමු කරන්නේ නැත. මෙවන් මූලික ප්‍රශ්න නොසලකාහරින්න මිනිසා පුරුදු වී සිටියි. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නවලින් මිදී යෑමට මිනිසාට පුළුවන්කමක් තිබේද?