ජීවන ක්‍රමය

ඉස්ලාම් යනු ජීවන ක්‍රමයකි. මෙම ජීවන ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම තුළින් සාර්ථක පුද්ගලයෙකු වීමටත්, සාර්ථක පවුල්ජීවිතයක් ගත කිරීමටත් සාර්ථක සමාජයක් බිහි කිරීමටත් හැකි වනු ඇත.

  1. මුස්ලිම් චරිතය
  2. යොවුන් ඔබට
  3. දෙමාපියන්ට සැලකීම
  4. පවුලේ සතුට සඳහා
  5. එකමුතුව
  6. සමාජයේ යහපතට