ජීවන ක්‍රමය

ඉස්ලාම් යනු ජීවන ක්‍රමයකි. මෙම ජීවන ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම තුළින් සාර්ථක පුද්ගලයෙකු වීමටත්, සාර්ථක පවුල්ජීවිතයක් ගත කිරීමටත් සාර්ථක සමාජයක් බිහි කිරීමටත් හැකි වනු ඇත.

  1. තාවකාලික ලෞකික ජීවිතය චාම් දිවි පෙවත හා මරණය
  2. චිත්ත පාලනය – දේව සවිඥානකත්වය හා ආත්මයේ මට්ටම්, නැමදුම හා උපවාසය.
  3. සමානාත්මතාවය
  4. දෙමාපියන්ට සැලකීම
  5. අනුන්ට උදව් කරමු
  6. යොවුන් ඔබට
  7. පවුලේ සතුට සඳහා
  8. සාධාරණය
  9. ප්‍රයෝගික සංහිඳියාව