මිනිසා යනු කවරෙක්ද? මිනිසා පැමිණියේ කොහි සිටද? මිනිස් දිවියේ අරමුණ කුමක්ද? මිනිසා යන්නේ කොයිබටද? මරණයෙන් පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද? මෙම ප්‍රශ්න ගැන සිතන්න ඔබ අමතක කළාද? ලෞකික ජීවිතයේ මායාවන් වලට මින්නිසුන් නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව වහල් වී සිටින බැවින් මෙවන් ප්‍රශ්න දෙස මිනිසා අවධානය යොමු කරන්නේ නැත. මෙවන් මූලික ප්‍රශ්න නොසලකාහරින්න මිනිසා පුරුදු වී සිටියි. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නවලින් මිදී යෑමට මිනිසාට පුළුවන්කමක් තිබේද?

Fully customizable

Fully customizable
No need to edit files or learn to program, everything you want to change is just a mouse click away with a plethora of theme settings. If you like to get your hands dirty though, child themes are also fully supported.

Responsive

Responsive
Tablets, phones, iThings and Androids, portrait and landscape modes - Tempera will take the shape of its container and will fit anywhere. Just like an internet cat.

Endless Fonts

Endless Fonts
Tempera comes bundled with a huge array of great fonts, but it also supports Google fonts. Just type the font name in the theme settings and you're set.

Layouts and Page Templates

Layouts and Page Templates
Defy confinement! Everything should be where you want it to be, how you want it to be.Resize and rearrange the content and sidebars to your liking. 'Magazine' and 'Bog' layouts are also just around the corner.

Presentation Page

Presentation Page
It may seem pretty peculiar presenting the Presentation Page while presently peering at the Presentation Page itself. But it's worth mentioning that everything you see: titles, text, slides, animations, columns and more are all editable via the theme settings.

HTML5, CSS3 and more

HTML5, CSS3 and more
Tempera can hold an unlimited amount of columns and we could've filled them all with more perks and features but we choose to leave something to your imagination.

සත්‍යය පිළිගන්න ඔබ සූදානම්ද?