ඔබගේ ජීවිතය දෙස ඔබ මදක් හැරී බැලුවාද?

ඔබ කොතරම් කාලයක් මෙලොව ජීවත් වී ඇත්ද? ඇත්තෙන්ම ඔබ ආවේ කොහි සිටද? මෙලොව කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ යන්නේ කොයිබටද? මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඔබ සතුව තිබෙනවාද?

මෙලොව ජීවිතය ඔබ ගත කරන්නේ සතුටින්ද?

මිනිසාට විවිධ ගැටළු තිබෙන බව සැබෑවකි. මෙම ගැටළු මොහොතකට අමතක කර සැනසීමෙන් කාලය ගත කිරීමට මිනිසාට හැකියාවක් තිබෙනවාද? මිනිසාගේ සැබෑ සැනසුම ඇත්තේ කොහිද?

කාලය ගෙවී ගෙන යයි

ඒකාකාරී ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි පුරුදු වී ඇත්තෙමු. මෙලෙස සැමදාම සිටිය හැකිද?
மனிதன் யார்? மனிதன் எங்கிருந்து வந்தான்? மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்ன? மனிதன் எங்கே போகிறான்? இறந்த பிறகு என்ன நடக்கும்? இந்தக் கேள்விகளைப் பற்றி சிந்திக்க மறந்துவிட்டீர்களா? உலக வாழ்க்கையின் மாயைகளால் அறியாமலோ அல்லது உணர்வு பூர்வமாகவோ அடிமைப்பட்டுக் கிடப்பதால், இத்தகைய பிரச்சினைகளில் மக்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை. போன்ற அடிப்படைக் கேள்விகளைப் புறக்கணிக்க மனிதன் பழகிவிட்டான். ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடுவது மனிதனால் சாத்தியமா?

உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாரா?