සත්‍යය සොයා – කිතුනු මුස්ලිම් සංවාදය

Share Button

ඔබගේ සිත පාලනය කර ගැනීම සඳහා ඉස්ලාමීය මඟපෙන්වීම

Share Button

භෞතිකවාදී ලෝකදෘෂ්ටිය පිළිබඳ විචාරය – විද්වත් සංවාද

වෛද්‍ය සෙනරත් වේරගම හා ධර්ම ගවේෂක ෂාන් සිරාජ් B.Sc ICT, MCS(SL) අතර පැවති සංවාදය

Share Button