භෞතිකවාදී ලෝකදෘෂ්ටිය පිළිබඳ විචාරය – විද්වත් සංවාද

වෛද්‍ය සෙනරත් වේරගම හා ධර්ම ගවේෂක ෂාන් සිරාජ් B.Sc ICT, MCS(SL) අතර පැවති සංවාදය

Share Button