බයිබලයේ සඳහන් මුහම්මද් ﷺ තුමාණෝ – පොත් පිංච

 මුහම්මද් ﷺ තුමා ගැන බයිබලයේ සඳහන් අනාවැකි කිහිපයක් මෙම පොත් පිංචේ අඩංගු වී ඇත.

මෙම පොත බාගතකරගැනීමට (Download)

 

 

 

 

මෙම පොත පහත ස්ථානවලින් ඔබට මිලදී ගත හැකියි.

Islamic Book House
ඉස්ලාමික් බුක් හවස්
77, Dematagoda Road, Maradana.
Colombo
00900
Sri Lanka
IQRA Book Center
79, Dematagoda Road,
Colombo 09,
Sri Lanka
Share Button