නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද?

creatorbookletමෙම විශ්වය නිර්මාණය කළ නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව සනාථ කරන මූලික හේතු කිහිපයක් මෙම පොතේ අඩංගුයි.

“නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද?” විචාරශීලී ඔබට වැදගත් වන පොත බාගතකරගන්න (Download)

 

 

 

 

මෙම පොත පහත ස්ථානවලින් ඔබට මිලදී ගත හැකියි.

Islamic Book House
ඉස්ලාමික් බුක් හවස්
77, Dematagoda Road, Maradana.
Colombo
00900
Sri Lanka
IQRA Book Center
79, Dematagoda Road,
Colombo 09,
Sri Lanka
Share Button